{|--|} کلماتی زیبا {|--|}

کلمه احتیاط است... حواست را جمع کن.

دست و پاگیرترین کلمه محدودیت است... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

سخت ترین کلمه غیرممکن است... وجود ندارد.

مخرب ترین کلمه شتابزدگی است...مواظب پلهای پشت سرت باش.

تاریک ترین کلمه نادانی است...آن را با نور علم روشن کن.

کشنده ترین کلمه اضطراب است...آن را نادیده بگیر.

صبورترین کلمه انتظار است... منتظرش باش.

بی ارزش ترین کلمه انتقام است... بگذار و بگذر.

ارزشمندترین کلمه بخشش است... سعی خود را بکن.

قشنگ ترین کلمه خوشروئی است... راز زیبائی در آن نهفته است.

تمیزترین کلمه پاکیزگی است... اصلآ سخت نیست.

رساترین کلمه وفاداری است... سر عهدت بمان.

تنهاترین کلمه گوشه گیری است...

بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده. .

محرک ترین کلمه هدفمندی است...

زندگی بدون هدف روی آب آست

....و هدفمندترین کلمه موفقیت است... پس پیش به سوی آن

/ 0 نظر / 5 بازدید