دستان دعا کننده

این داستان واقعی است و به اواخرقرن 15 بر می گردد.

در یک دهکده کوچک نزدیک نورنبرگخانواده ای با 18 فرزند زندگی می کردند. برای امرار معاش این خانواده بزرگ، پدر می بایستی 18 ساعت در روزبه هر کار سختی که در آن حوالی پیدامی شد تن می داد.

در همان وضعیت اسفباک آلبرشت دورر و برادرش آلبرت (دوتا از 18 فرزند) رویایی را در سر می پروراندند. هر دوشان آرزو می کردندنقاش چیره دستی شوند، اما خیلی خوب میدانستند که پدرشان هرگز نمی تواند آنها را برای ادامه تحصیل به نورنبرگ بفرستد.یک شب پس از مدت زمان درازی بحث در رختخواب، دو برادر تصمیمی گرفتند. باسکه قرعه انداختند و بازنده می بایست برای کار در معدن به جنوب می رفت وبرادر دیگرش را حمایت مالی می کرد تادر آکادمی به فراگیری هنر بپردازد، وپس از آن برادری که تحصیلش تمام شد باید در چهار سال بعد برادرش را ازطریق فروختن نقاشی هایش حمایت مالی میکرد تا او هم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهد...آن ها در صبح روز یک شنبه در یک کلیسا سکه انداختند. آلبرشت دورر برنده شد وبه نورنبرگ رفت و آلبرت به معدن های خطرناک جنوب رفت و برای 4 سال به طور شبانه روزی کار کرد تا برادرش را که در آکادمی تحصیل می کرد و جزء بهترین هنرجویان بود حمایت کند. نقاشی های آلبرشت حتی بهتر از اکثر استادانش بود. در زمان فارغ التحصیلی او درآمد زیادیاز نقاشی های حرفه ای خودش به دستآورده بود.وقتی هنرمند جوان به دهکده اش برگشت،خانواده دورر برای موفقیت های آلبرشتو برگشت او به کانون خانواده پس از 4سال یک ضیافت شام برپا کردند. بعد ازصرف شام آلبرشت ایستاد و یک نوشیدنی به برادر دوست داشتنی اش برای قدردانی از سال هایی که او را حمایت مالی کرده بود تا آرزویش برآورده شود، تعارف کردو چنین گفت: آلبرت، برادر بزرگوارم حالا نوبت توست، تو حالا می توانی به نورنبرگ بروی و آرزویت را تحقق بخشی ومن از تو حمایت میکنم.تمام سرها به انتهای میز که آلبرت نشسته بود برگشت. اشک از چشمان اوسرازیر شد. سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت: نه! از جا برخاست و درحالی که اشک هایش را پاک می کرد به انتهای میز و به چهره هایی که دوستشان داشت، خیره شد و به آرامی گفت: نه برادر، من نمی توانم به نورنبرگ بروم،دیگر خیلی دیر شده، ‌ببین چهار سال کار در معدن چه بر سر دستانم آورده،استخوان انگشتانم چندین بار شکسته ودر دست راستم درد شدیدی را حس می کنم،به طوری که حتی نمی توانم یک لیوان را در دستم نگه دارم. من نمی توانم بامداد یا قلم مو کار کنم، نه برادر،برای من دیگر خیلی دیر شده...

بیش از 450سال از آن قضیه می گذرد. هماکنون صدها نقاشی ماهرانه آلبرشتدورر قلمکاریها و آبرنگ ها و کندهکاری های چوبی او در هر موزه بزرگی درسراسر جهان نگهداری میشود.


یک روز آلبرشت دورر برای قدردانی ازهمه سختی هایی که برادرش به خاطر اومتحمل شده بود، دستان پینه بسته برادرش را که به هم چسبیده و انگشتان لاغرش به سمت آسمان بود، به تصویرکشید. او نقاشی استادانه اش را صرفاًدست ها نام گذاری کرد اما جهانیان احساساتش را متوجه این شاهکار کردند وکار بزرگ هنرمندانه او را "دستان دعاکننده" نامیدند.این اثر خارقالعاده را مشاهده کنید
اندیشه کنید و به خاطر بسپارید که مسلما رویاهای ما با حمایت دیگران تحقق می یابند

/ 0 نظر / 6 بازدید