بخونید(اوشو)

هیچ پیوندی نمی تواند جایگزین روح تو شود. تنها تو، تنها تویی که دوست خودی.

 


  اگر واقعاً خواهان تغییر زندگی هستی، همین حالا، بی درنگ آغاز کن.

 


تنهایی، فردیت است. و تنها افراد می توانند دوست باشند. نمی توانی دوست کسی باشی که با او معنا می یابی این دوستی نیست. یا تحت تسلط اویی یا مسلط بر او این رابطه مالک و مملوک صاحب و برده است. دوستان هرگز مالک یکدیگر نمی شوند.

 


در پیوند عاشقانه، باید به مالکیت در آیی نباید تلاش کنی که مالک شوی.

 


عشق با جدایی نمی میرد. با بسیار با هم بودن شاید ولی با جدایی هرگز.

/ 0 نظر / 5 بازدید