هر زنی زیباست

پسرکی از مادرش پرسید : مادر چرا گریه میکنی

مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت :نمی دانم عزیزم نمی دانم

پسرک نزد پدرش رفت و گفت : بابا چرا مامان همیشه گریه میکند ؟ او چه میخواهد

پدر تنها دلیلی که به ذهنش رسید این بود که : همه زنها گریه میکنند بی هیچ دلیلی

پسرک متعجب شد ولی هنوز از اینکه زنها خیلی راحت به گریه میافتند متعجب بود یک بار در خواب دید که دارد با خدا صحبت میکند از خدا پرسید : خدایا چرا زنها این همه گریه میکنند؟

خدا جواب داد: منزن را به شکل ویژه ای آفریده ام

به شانه های او قدرتی داده ام تا بتواند سنگینی زمین را تحمل کند به دستانش قدرتی داده ام تا بتواند سنگینی زمین را تحمل کند به دستانش قدرتی داده ام که حتی اگر تمام کسانش دست از کار بکشند او به کار ادامه میدهد و اگر همگان ناامید گردندبا نگاهی به آنها یارا بخشد . به او احساسی داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد حتی اگر هزاران بار اذیت کنند . به او قلبی داده ام تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهای او بگذرد و همواره کنار او باشد و به او اشکی داده ام تا هر هنگام خواست  فرو بریزد این اشک را منحصرا" برای او خلق کرده ام تا هر گاه از زیادی ناملایمات به جان آمد از آن استفاده کند .

زیبایی یک زن در لباسش ، موها ، یا اندامش نیست؛ زیبایی یک زن را باید در چشمانش جستجو کرد زیرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست  

/ 0 نظر / 6 بازدید