تساوی

معلم پای تخته داد میزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی آخر کلاسیها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد.
برای اینکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی ‌پایان
تساویهای جبری را نشان می‌داد
با خطی ناخوانا بروی تخته‌ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت:

« یک با یک برابر هست...»
از میان جمع شاگردان یکی ‌برخاست
همیشه یک نفر باید بپاخیزد.
به آرامی سخن سر داد :
تساوی اشتباهی فاحش و محض است...
نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و
معلم

مات بر جا ماند
و او پرسید :

اگر یک فرد انسان ، واحد یک بود آیا باز
یک با یک برابر بود؟
سکوت مدهشی بود و سئوالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد:

آری برابر بود
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود

وانکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت

پایین بود...
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه صورت نقره گون ،

چون قرص مه می ‌داشت

بالا بود
وآن سیه چرده که می نالید

پایین بود....
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می‌ پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خواران

از کجا آماده می ‌گردید؟
یا چه‌ کس دیوار چین‌ها را بنا می ‌کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می ‌گشت؟
یا که زیر ضربه شلاق له می ‌گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه‌ کس آزادگان را در قفس می ‌کرد؟
معلم ناله‌آسا گفت :
- بچه‌ها در جزوه‌های خویش بنویسید:
یک با یک برابر نیست...

/ 0 نظر / 4 بازدید